Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σχετικά με το έργο

Οι κοινωνίες βρίσκονται σήμερα περισσότερο από ποτέ σε μια διαδικασία έντονου μετασχηματισμού. «Οι οικονομίες και οι κοινωνίες βρίσκονται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και ζούμε» (ΟΟΣΑ Skills Outlook, 2019).

Ο στόχος του ευρωπαϊκού έργου DigiCulTS είναι να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να εντοπίσουν τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν στη διάθεσή τους, καθώς και να κατανοήσουν προκλήσεις, ευκαιρίες και κινδύνους στη νέα ψηφιακή εποχή. Πόσο έτοιμες είναι οι επιχειρήσεις για το ψηφιακό μέλλον; Ποιες ψηφιακές δεξιότητες έχουν ήδη στη διάθεσή τους; Ποιες από αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν συνεργατικά και δημιουργικά; Ποιες θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στο εκάστοτε οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση;

Στη σημερινή εποχή ο καθένας μας χρειάζεται να κατέχει ψηφιακές δεξιότητες όχι μόνο ως εργαζόμενος, αλλά και ως πολίτης και μέλος της κοινωνίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα , ένας στους έξι Ευρωπαίους πολίτες ηλικίας 16-74 δεν έχει ψηφιακές δεξιότητες, ενώ ανάμεσα σε αυτούς που έχουν δεξιότητες, ένας στους τέσσερεις έχει μόνο τις βασικές. Την ίδια στιγμή το 90% των θέσεων εργασίας απαιτούν τις βασικές τουλάχιστον ψηφιακές δεξιότητες, ενώ το 35% του εργατικού δυναμικού δεν έχει ούτε αυτές. (Digital Skills and Job Coalition in a Nutshell, 2018).

Στο πλαίσιο του DigiCulTS θα αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό πακέτο «Ψηφιακός πολιτισμός» για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους. Έχοντας στη διάθεσή τους το διαγνωστικό εργαλείο του DigiCulTS, το σχετικό online εκπαιδευτικό υλικό, ανοικτή πρόσβαση σε πηγές και υποστηρικτικό υλικό, εργαζόμενοι κι εργοδότες, επιχειρηματίες, αλλά κι όλοι όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν σε μεγαλύτερο βαθμό υφιστάμενες και νέες ψηφιακές δεξιότητες .

Αριθμός σύμβασης έργου: 2019-1-AT01-KA202-051522

Περίοδος υλοποίησης: 01.12.2019 – 31.05.2022